Bất Động Sản

Bát Nhã Tâm Kinh – Có chữ vừa chậm dễ tụng- 7 biếnGiọng tụng vừa chậm dễ tụng của Thầy Thích Trí Thoát.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH ( BẢN HÁN VIỆT )

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Nam mô adidaphat.

Nguồn: https://hatdieurangbinhphuoc.com/

Xem thêm bài viết khác: dhttps://hatdieurangbinhphuoc.com/bat-dong-san/

9 Comments
 1. Dương Chương 1 year ago
  Reply

  rất hay

 2. Hương Cồ 1 year ago
  Reply

  Nam mô a di đà phật nam mô.a.di đà phật nam mô a di đà phâtp

 3. Hương Cồ 1 year ago
  Reply

  Nam mô a di đà phật nam mô a.di đà phật nam mô a di đà phật

 4. Hương Cồ 1 year ago
  Reply

  Nam mô.a.di.đà phật nam mô a.di đà phật nam mô a.di đà phât

 5. Muaxuan Nguyen 1 year ago
  Reply

  🙏🙏🙏🙏🙏quá hây lời tụng làm tâm cang chấn động. rơi vào cảnh giới yên tĩnh chỉ muốn nghe kinh thôi mn ơi 🙏🙏🙏NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 6. Nguyen Van Tien 1 year ago
  Reply

  tuyệt

 7. Nguyen Van Tien 1 year ago
  Reply

  Hay

 8. CHƠN THANH 1 year ago
  Reply

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 9. Kim Chi Võ 1 year ago
  Reply

  Ngạc nhiên nha gúm.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like