Văn Hoá

Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa – Phần 06Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
NXB Văn hóa thông tin
Người đọc: Ngọc Minh và Nam Dương
Nguồn: Thư viện sách nói dành cho người mù

Tam Quốc Diễn Nghĩa Phần 06 gồm các chương:
Chương 51: Tào Nhơn Hỗn Chiến Binh Giang Ðông Khổng Minh Chọc Tức Châu Công Cẩn
52.
Chương 52: Khổng Minh Từ Chối Khéo Tử Kính Triệu Vân Kế Giỏi Đoạt Quế Dương
53.
Chương 53: Vân Trường Thả Lão Tướng Huỳnh Trung Tôn Quyền Đại Chiến Với Vă N Viễn
54.
Chương 54: Trước Cửa Phật , Quốc Thái Được Rễ Em Tôn Quyền , Hoàngthúc Nên Duyên
55.
Chương 55: Lưu Huyền Ðức Nói Khích Phu Nhơn Gia Cát Lượng Chọc Giận Công Cẩn
56.
Chương 56: Tào Tháo Mở Hội Đền Ðồng Tước Khổng Minh Chọc Chết Châu Công Cẩn
57.
Chương 57: Gia Cát Lượng Khóc Viếng Châu Du Bàng Sĩ Nguyên Chung Lo Việc Nước
58.
Chương 58: Báo Phụ Thù, Mã Siêu Khởi Binh Tào Mạnh Ðức Cắt Râu Bỏ Áo
59.
Chương 59: Cẩm Mã Siêu Đại Chiến Hứa Chữ Thắng Tây Lương, Tào Tháo Dương Danh
60.
Chương 60: Trương Tòng Đi Sứ Gặp Dương Tu Bàng Thống Nghị Kế Lấy Tây Thục

Nghe Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung – Phần 07 end –

Nguồn: https://hatdieurangbinhphuoc.com/

Xem thêm bài viết khác: dhttps://hatdieurangbinhphuoc.com/van-hoa/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like