Văn Hoá

Văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc – GIỚI THIỆU SÁCHTrên bước đường đổi mới, hội nhập và hiện đại hóa, Đảng ta và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc bảo tồn bản sắc và phát triển văn hóa dân tộc bắt nhịp cùng thời đại. Công tác nghiên cứu và xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được xác định là một trong những nhiệm vụ vừa trước mắt, cấp bách vừa lâu dài.

Tập chuyên luận “Văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc” của Tiến sĩ Hồ Bá Thâm, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2012 là tập hợp, hệ thống hóa các bài nghiên cứu của tác giả về nhận thức xây dựng nền văn hóa nước ta trong bối cảnh mới hiện nay. Sách dày 438 trang nội dung gồm 5 phần

Nguồn: https://hatdieurangbinhphuoc.com/

Xem thêm bài viết khác: dhttps://hatdieurangbinhphuoc.com/van-hoa/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like